Els serveis que oferim

 

Arquitectura i Arquitectura Tècnica

Oferim els serveis de consultoria des dels estudis previs fins la posada en servei:

 • Projectes Tècnics, Bàsics i Executius (Arquitecte i Arquitecte Tècnic)
 • Rehabilitació, reforma, ampliació, obra nova i enderrocs
 • Direcció d’Obra (Arquitecte i Arquitecte Tècnic)
 • Coordinació i Estudis de Seguretat i Salut
 • Actuacions pericials
 • Programa de manteniment d’edificis
 • Informe Test Edifici (ITE)
 • Cèdules d’habitabilitat
 • Estudis econòmics (amidaments i control de costos)
 • Informes, dictàmens i certificats
 • Aixecaments edificis, solars i terrenys
 • Gestió i assessorament a la construcció (gestió de llicències, contractació, comparatius de pressupostos, etc.)
 • Topografia
 • Urbanisme
 • Construcció sostenible
 • Interiorisme i espais efímers

 

Enginyeria

Oferim tots els serveis necessaris des del disseny i càlcul de les instal•lacions fins a la seva execució i legalització..

 • Projectes d’activitats (Llicència Ambiental)
 • Projectes tècnics i direcció d’obra d’edificació industrial
 • Projectes d’instal·lacions: elèctriques, protecció contra incendis, iluminació, telecomunicacions (ICT), climatització, ventilació, gas i aigua.
 • Gestió de permisos i autoritzacions (Administració Pública, Entitats d’Inspecció i Control, Organismes de Control
  Autoritzat, etc.)
 • Projecte, disseny i càlcul d’instal•lacions d’energies renovables: solar tèrmica i fotovoltaica, minieòlica i biomassa.
 • Certificació energètica edificis
 • Assessorament energètic i ambiental.
 • Projecte, disseny i càlcul d’esquemes domòtics